PERSIAN EMPIRE

آمـوزش و پرورش پارسیان

آمـوزش و پرورش

به قول استرابون از سن پنج تا بیست و چهار سالگی به پارسیان می آموزند که تیر و زوبین بیندازند و راست سوار شوند و راست گویند . مربیان ایشان مردمانـی پاکدامن هستنــد و داستــانهای سودمندی را برای کودکان خود حکایت می کنند . جوانان باید پیش از برآمدن آفتاب از خواب برخیزند . سپس آنان در میدانی گرد آمده به دسته های پنجاه نفری تقسیم می شوند و هر دسته را به فرزند یکی از امیران می سپارند . این شخص دسته خود را به مسافت بیش از یک فرسنگ می دواند . سپس درسی را که فراگرفته اند از آنان می پرسد .
جــوانان بایــد بلند سخــن بگویند تا ششهای ایشان ورزیده شود . به آنان می آموزند که در گرما و سرما و در هنگام سختیها بردبار باشند . جوانان باید گله ها را بچرا برند و تمام شب را در هوای آزاد کشیک بکشند . مدت خدمت سربازی ایشان از بیست تا بیست و پنج سالگی است . وظیفه آموزش و پرورش را معمولاًمغان عهده دار بودند . یکی از اصول رایج آن زمان این بود که دبستانها نزدیک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزویری که در آنجا رایج است موجب تباهی و فساد اخلاق کودکان نشود .
ایرانیان از کودکی آموخته می شدند که از افکندن آب دهان و قضای حاجت در کوچه ها و حضور دیگران و آلوده کردن آب روان اجتناب نمایند .
منظور از تربیت در آن دوره آن بود که جوانان را دلیر و فداکار و خردمند و آراسته به زیور ، اخلاق و مفید به حال کشور و جامعه بارآورند .
زبــان دوره هخامــنشی :

دانشمندان ایران شناس زبان پارسی را به سه دوره پارســی باستان و پارسی میانه یا زبان پهلوی اشکانی و ساسانی و پارسی جدید یا پارسی دری تقسیم کرده اند .
پـارسی باستان همان زبان دوره هخامنشی است که به خط میخی نوشتـه مــی شد . این خط از علاماتی به شکل میخ تشکیل می شود که از چپ به راست نوشته می شده است .
ایرانیان خط میخی را از اقوام پیش از خود ، آشوریها و عیلامیها فراگرفتند و خط آنان را که بسیار دشوار بود و بیش از سیصد علامت داشت اصلاح کرده به چهل و دو علامت رسانیدند و آنرا به صورت الفبایی مرتب نمودند .
از مجموع سنگ نبشته ها و الواح میخی که بر روی سنگها و خشتهای پخته و فلزات بدست آمده در حدود چهارصد کلمه غیر مکرر باقی است که اگر دویست کلمه دیگر را که در کتابهای یونانی بمناسبتی ذکر شده بر این عدد بیفزاییم ، مجموع لغات پارسی باستان که تا کنون یافت شده به شش صد کلمه می رسد .
مفصل ترین کتیبه های هخامنشی سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون است . این کتیبه در کنار جاده کرمانشاهان و بغداد قرار دارد . نام این محل بیستون می باشد که د راصل بغستان یعنی جای بغان و خدایان بوده است در این کتیبه گذشــته از تصویر داریـوش و نه تن از امیران نافرمان که دست بسته در نزد او ایستاده اند و فروهر اهورامزدا از بالا به ایشان می نگرد ، شرح حال داریوش در آغاز سلطنت خویش به زبان و خط میخی پارسی باستان آمده و به دوزبان و خط میخی بابلی و عیلامی نیز ترجمه شده است .

خط آرامی:

غیر از خط میخی که فقط در نوشتن کتیبه ها بکار می رفت ، خط آسان دیگری در آن زمان در میان مردم معمول بود که آن را خط آرامی می نامند .
خط آرامی از انواع خطوط سامی است که از خط الفبایی فینیقی اقتباس شده و بیست و دو حرف به شرح زیر دارد :
ابجد . هوز . حطی . کلمن . سعفص . قرشت .
داریوش بزرگ پس از برقراری امنیت در ایران چون مردم غالب ایالات ایران به زبانهایی غیر از پارسی باستان سخن می گفتند و بیشتر ایشان ایرانی نژاد نبودند ، برای برقراری ارتباط بین شاهنشاهی عظیم خود به فکر آن افتاد که زبان واسطی را اختیار کند . پس زبان و خط آرامی را که سابقاً در بین النهرین و سوریه رواج داشت و خط آن نسبت به زبانهای دیگر آسانتر بود و بر روی پوست و پاپیروس بآسانی نوشته می شد برگزید . این خط و زبان را دانشمندان ، آرامی شاهنشاهی نامیدند .
داریوش به جای آنکه خود و یا درباریانش به زبان آرامی آشنا باشد ، گروهی از دبیران و کاتبان آرامی را استخدام کرد . این عده علاوه بر زبان مادری خود ، آرامی ، زبان پارسی باستان را نیز بخوبی می دانستند . سپس داریوش این گروه دبیران را بنا به احتیاجات محل هر چند تن به یکی از ولایات و ایالات ایرانی فرستاد و فرمان داد که ایشان دبیران و مــترجمان دولـــت در سراسر شاهنشاهی هخامنشی باشند . وی هر گاه مـی خواست نامه یا بخشنامه ای را به ولایات ابلاغ کند ، یکی از دبیران آرامی زبان خود را می طلبید و نامه ای را که بنا بود بنویسد برای او تقریر می کرد و دبیر آرامی نژاد ، حضوراً آن نامه را به خط و زبان آرامی می نوشت ، سپس آن نامه یا بخشنامه به استانداران ابلاغ می شد . چون نامه یا بخشنامه ای به استانداری می رسید او فوراً دبیر آرامی زبان خود را می خواست و آن دبیر چون محرم اسرار دولت نیز بود بلافاصله آن نامه را خــوانده و به زبان پارسی ترجمه می کرد و استاندار به مفاد آن فرمان رفتار می نمود .
بسیاری از اینگونه نامه ها که متعلق به قرن پنجم پیش از میلاد است در جزیره فیــله یا الفانتین که از جزایر رود نیل است در چهل سال پیش در مصر پیدا شده است .

 ----------------------------------------------------------------------

Education Parsian

Education

Quote Astrabvn age five to twenty-four years to learn Parsian July and dart drop and right to assembly and right say. He coaches people are virtuous and useful stories for their children to story. Youth must be before the rising sun stand up from sleep. Then they gathered in the field to fifty categories are divided into categories to each child is one of the princes Sparnd. Person to handle this distance is more than one Dvand miles.
Then they learned a lesson that asks them.
Young people should speak up to his lungs to be experienced. They learn in the heat and cold and when hardships are tolerant. Young people should live and herd them all night Bchra outdoor sentry killed. For his service twenty to twenty-five years. Duty education Mmvlamghan were responsible.
One of the common principles at the time was that the market is not close to school and curse lies and deception that there is common cause depravity and moral corruption, not children.
Iranians were taught from childhood that shed water from the mouth and judicial need in the streets and the presence of others and to avoid contaminated water flowing.
The purpose of education in that period was that the young brave and wise and decent, devoted to ornament, and ethics are useful to the country and society Baravrnd.
Language Achaemenid period:

Iranian scientists Responsive Community language to three periods of ancient Parsi Parsi middle or the Parthian and Sassanid Pahlavi language and Parsi Parsi new or have a door split.
Community ancient Achaemenid period is the same language that was written in cuneiform.
This line shape Lamaty nail is formed from left to right is written.
Iranian cuneiform from relatives before his Ylamyha Assyrians and learned their lines and that was very difficult and will mark more than three hundred forty-two to modify it to mark Rsanydnd were arranged alphabetically.
Total stone tablets and cuneiform inscription on the rocks and cooked Khshthay metals obtained in about four hundred non-repeated word remains that if the other two hundred words in the books mentioned on the occasion of Greek add to this number, the vocabulary of ancient Parsi
so far been found, six hundred word appears.
The most detailed Achaemenid stone inscription inscription Inscription of Darius the Great is. This inscription in Kermanshah and Baghdad roadside located. The name of this place is Inscription de Rasl Bghstan Bghan and the place of the gods in the inscriptions of Darius the image past nine princes and evil in the sight of his closed hand and standing on top Forouhar Ahura Mazda, he looks, biographies
Darius began his reign language and the cuneiform and ancient Parsi Dvzban and the Elamite and Babylonian cuneiform script has been translated.


Slowly the line:

Except that only the cuneiform writing was used Scrolls, other simple line at the time was common among people who call the line slowly.
Aramaic Sami line types lines that line Alphabetical Fynyqy adapted and twenty-two letters is as follows:
Abjad. Hvz. Hty. Coleman. Sfs.
Qrsht.
Darius, after security in most states because the people of Iran to speak languages other than ancient Parsi said he and most Iranians were not race, communication between the vast Imperial fell to thinking that it will provide language interface. The Aramaic language and script, formerly in Syria and Mesopotamia were spoken line Other languages easier than it was on papyrus and skin was easily elected post.
This line of scientists and the language of Aramaic, called the Imperial.
Darius, instead of himself or his elders in Aramaic is familiar, a group of secretaries and scribes quietly hired. This number also their native language, Aramaic, the language of ancient Parsi also knew well. Darius then group them according to the needs of local teachers in each one of several Iranian provinces and states that he sent and ordered teachers and translators across the state are the Achaemenid Empire. Whenever he wanted a letter or directive to the provinces to deliver one of the Aramaic language teachers and their challenge is that the letter was a statement he would write to the Secretary and gently race, Hzvra the letter and the language line wrote slowly, then the letter or directive was communicated to the governors.
Such letter or directive to the Secretary-General came slowly, he immediately wanted to own language and also secretary of state was privy because it immediately and read the letter to the Parsi language translation and the Governor to command its provisions can be treated.
Many of these letters belonging to the fifth century BC in the island Alfantyn filet or the islands in the Nile in Egypt, forty years ago has been found

 

English Download     Persain Download

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط Arash  |